PESO – MASSA

Newton (N) Pound (lb)
KiloNewton (kN) Ounce Advp(oz)
Kilogrammo (Kg) Ounce Troy(ozt)
Grammo (g) Ton Long (ton)
Tonnellata (t) Ton Short(tn)
Carato (carato) Grain (gr)